Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. W wyniku tego pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, Al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko. Obowiązki administratora danych osobowych pełni dyrektor szkoły.
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie są udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

 1. Dane osobowe ucznia takie jak: zdjęcie lub nagranie wideo, imię i nazwisko, klasa do której uczęszcza mogą być umieszczane na gazetkach ściennych oraz na szkolnej stronie internetowej w celu promowania działań szkolnych i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania potrzeby promowania działań szkoły.
 1. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 3 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 1. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 1. W szkole przetwarza się dane osobowe (rejestracja wizerunku osoby) za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:
 • Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i w jej obejściu,
 • ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu,
 • ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora do okresu 1 tygodnia, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

 1. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i swoich dzieci oraz mogą te dane poprawiać a także odwołać zgodę na ich przetwarzanie, jeżeli administrator nie ma takiej podstawy prawnej.

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji  (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Jako administrator danych gwarantujemy spelnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. tj. prawo dostępu. sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych może Pan/Pani skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan. że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - można żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych. gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego. którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w naszej placówce.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsz…

07-02-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup i dostawa odzieży dla stażystów w ramach projektu– „Kształcenie uczniów..."

Powiat Leski/ Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 07.02.2019 r. na zadanie: Zakup i...

Read more

Pomoc dla schroniska Wesoły Kundelek

05-02-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Pomoc dla schroniska Wesoły Kundelek

Pomoc dla schroniska Kundelek Dzięki mobilizacji uczniów naszej szkoły po raz kolejny udało nam się pomóc zwierzakom. Za zebrane pieniądze zakupiliśmy 18 kg karmy dla kotów, 10 puszek mokrej psiej...

Read more

Warsztaty plastyczne w ZSTiA dla uczniów…

05-02-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Warsztaty plastyczne w ZSTiA dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

W dniu 12 lutego 2019 r w bydynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych  i Artystycznych w Lesku zostaną przeprowadzone zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej.  

Read more

Zapraszamy na wystawę prac uczniów Liceu…

05-02-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Zapraszamy na wystawę prac uczniów Liceum Plastycznego do BDK w Lesku

Zapraszamy na wystawę prac uczniów Liceum Plastycznego do Małej Galerii Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku Licealiści zaprezentują swoje prace graficzne. Wystawa będzie czynna od 6.02 do 10.03.2019.  

Read more