KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 . o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, Al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora, e-mailem;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie (13) 469-66-73
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora lub e-mailem; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO;

- wewnętrznych celów administracyjnych szkoły - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania  - podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO;

- zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia szkoły w związku ze stosowaniem monitoringu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- promocji szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa lub zawartych umów.

5.Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa.

 1. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
 1. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne.
 1. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe Pani/Pana lub dziecka nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Klauzula Informacyjna Monitoringu Wizyjnego na terenie

  Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,  Al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko

  1. Administrator Danych. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora, e-mailem; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (13) 469-66-73
  2. Inspektor ochrony danych – IOD. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora lub e-mailem; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Cel przetwarzania Państwa danych

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

  1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:

  Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

  1. Odbiorcy danych

  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane  w sytuacjach zarejestrowanych przez  system

  1. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe pochodzące z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania na podstawie przepisów prawa.

  1. Przysługujące Państwu uprawnienia

  osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, żądania usunięcia danych jej dotyczących lub anonimizacji oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Profilowanie

  Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kr…

24-09-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Drodzy uczniowie! To nie prawda, że biblioteki pedagogiczne są wyłącznie dla nauczycieli i studentów. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Lesku serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do skorzystania z naszych usług...

Czytaj więcej

Nowa strona szkoły

23-09-2020 Aktualności Super User - avatar Super User

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY

Czytaj więcej

Zbiorka dla Domu Dziecka w Sanoku

23-09-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Zbiorka dla Domu Dziecka w Sanoku    

Czytaj więcej