• crop_558x293_big_6b9662a094c0461d2fc41fc3e709f388.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_76b4b9059f30d283f24417191fe01bea.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_307e876af7a94331eb0dada2046c2228.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_3407fca0002d3e35ef397c5ada697f6a.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_22164c40982d45744bbeaba7d651a4c9.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_ce6fefeb199ceaa87df295fc92052f23.png.jpg

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. W wyniku tego pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, Al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko. Obowiązki administratora danych osobowych pełni dyrektor szkoły.
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie są udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

 1. Dane osobowe ucznia takie jak: zdjęcie lub nagranie wideo, imię i nazwisko, klasa do której uczęszcza mogą być umieszczane na gazetkach ściennych oraz na szkolnej stronie internetowej w celu promowania działań szkolnych i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania potrzeby promowania działań szkoły.
 1. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 3 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 1. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 1. W szkole przetwarza się dane osobowe (rejestracja wizerunku osoby) za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:
 • Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i w jej obejściu,
 • ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu,
 • ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora do okresu 1 tygodnia, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

 1. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i swoich dzieci oraz mogą te dane poprawiać a także odwołać zgodę na ich przetwarzanie, jeżeli administrator nie ma takiej podstawy prawnej.

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji  (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Jako administrator danych gwarantujemy spelnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. tj. prawo dostępu. sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych może Pan/Pani skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan. że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - można żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych. gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego. którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w naszej placówce.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

Rozpoczynamy kolejny projekt-praktyki za…

22-11-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Międzynarodowa współpraca i poznanie nowoczesnych metod pracy, kluczem do podniesienia kompetencji przyszłych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej”, dofinansowanie...

Czytaj więcej

Spotkanie z rodzicami

06-11-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

 Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów ZSTiA w Lesku na spotkanie z wychowawcami klas. Zebrania odbędą się 13.11.2019 r. / środa / o godzinie 15:30 w salach szkolnych zgodnie z poniższym...

Czytaj więcej

Sprzątanie brzegów jeziora

24-10-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Podziękowanie dla młodzieży ZSTiA za udział w akcji sprzątania brzegów Zalewu Solińskiego.

Czytaj więcej