Rekrutacja 2020/2021
Zasady rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w 2020 roku:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 

Egzamin wstępny do pierwszej klasy Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

W bieżącym roku szkolnym egzamin wstępny nie obejmuje części ustnej.

Egzamin praktyczny – 25 czerwca 2020 r. początek godz. 9.00 (dokumenty należy składać do 24 czerwca b.r. w sekretriacie szkoły lub wysłać w formie papierowej na adres Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Al. Jana Pawła II 18a 38-600 Lesko.)

Informacja o konsultacjach (konsultacje są dobrowolne dla kandydatów) dostępna jest na  naszym szkolnym  facebooku https://www.facebook.com/plastyklesko (ze względu na sytuację epidemiologiczną konsultacje odbywają się online)

Kryterium oceniania:

  1. Część praktyczna (rysunek, malarstwo i kompozycja przestrzenna):

   - poprawność kompozycji zadanego tematu,

   - zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, a także – w malarstwie – koloru),

   - różnorodność środków ekspresji plastycznej.


   rysunek - maks. 10 pkt.
   malarstwo - maks. 10 pkt.
   kompozycja przestrzenna - maks. 10 pkt.

  1. Prace plastyczne ocenia komisja złożona z nauczycieli przedmiotów artystycznych. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w tej części egzaminu wynosi 30 pkt.

           Egzamin obejmuje:

            Część I:

  • rysunek – temat: martwa natura, czas trwania - 90 minut, format A3
  • malarstwo – temat: martwa natura, czas trwania - 90 minut, format A3
  • kompozycja przestrzenna z elementami studium z natury – plastelina , czas trwania – 90 minut

 

Egzamin rozpoczyna się w dniu 25.06. 2020 r. o godz. 9.00 Proszę o przybycie i zgłoszenie się 30 minut wcześniej. Należy ze sobą zabrać: legitymację szkolną (lub inny dokument tożsamości), blok rysunkowy lub techniczny format A3, ołówki, gumki do mazania, farby wodne ( akwarele, tempery, akryle, do wyboru ), pędzle, pojemnik na wodę, paletę malarską. Plastelinę art zapewnia szkoła. Egzamin odbędzie się w pracowniach Liceum Sztuk Plastycznych w Lesku ( warsztaty szkolne ).

Wyniki egzaminu będą podane mailowo do kandydatów w dniu 26.06.2020r.

 

W celu przeprowadzenia rekrutacji, Dyrektor ZSTiA powołuje Komisję, która działa w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty i rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół artystycznych.

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy pierwszej jest:

  • ukończenie nie więcej niż 17 roku życia,
  • posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej ośmioklasowej,
  • wykazanie się uzdolnieniami i umiejętnościami oraz wiedzą na konkursowym egzaminie wstępnym.
    Przeciwwskazaniem do nauki w szkole są wady wzroku, uczulenia na środki chemiczne, pył, kurz.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie egzaminu wstępnego badającego predyspozycje plastyczne.

 

Egzamin ma formę egzaminu konkursowego i obejmuje:

1. egzamin praktyczny:

z rysunku (praca z obserwacji –martwa natura), format B3;
z malarstwa (praca z wyobraźni na określony temat), format B3;
z kompozycji (praca z wyobraźni na określony temat – forma przestrzenna z papieru), podstawa B4;
Na egzaminy należy przynieść gumkę, ołówki (różnej gradacji – rysunek), farby wodne (do wyboru: tempera, akryl, plakatowe – malarstwo), klej, nożyczki, nożyk do papieru (kompozycja przestrzenna). Prace wykonywane są na kartonach papieru opatrzonych pieczątką szkoły.

2. rozmowa kwalifikacyjna ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego. Dodatkowo w tej części egzaminu kandydat może zaprezentować swoje prace lub portfolio.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (egzamin wstępny) w formie alfabetycznych list kandydatów oraz minimalnej, wymaganej do przyjęcia liczbie punktów, ogłaszane są najpóźniej w ciągu trzech dni od ostatniego egzaminu.

Uczniowie przyjęci do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego (egzamin wstępny), w tym w wyniku postępowania uzupełniającego zostają zakwalifikowani do grup realizujących program specjalizacji: specjalność techniki graficzne, specjalność formy użytkowe – specjalizacje: aranżacja przestrzeni, na podstawie wyników egzaminu z rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej, deklaracji wyboru w kwestionariuszu oraz możliwości organizacyjnych szkoły (liczebność grup). Ostateczna lista przyjętych na specjalizacje ogłoszona będzie w ostatnim dniu sierpnia 2020 r.

Wymagane dokumenty:

Kwestionariusz wg wzoru szkolnego, trzy zdjęcia, karta zdrowia i zaświadczenie o uczęszczaniu i odpis ocen uzyskanych w I semestrze VIII klasy szkoły podstawowej, dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu). Podczas egzaminu zdający posiada legitymację szkolną. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły mogą składać dokumenty do 24 czerwca bieżącego roku szkolnego.

 

 

W indywidualnych przypadkach kandydat może się ubiegać o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Decyzję podejmuje Dyrektor ZSTiA na podstawie ustalenia przez Komisję Kwalifikacyjną predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty oraz na podstawie świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał. Różnice programowe są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli przedmiotów.

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kr…

24-09-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Drodzy uczniowie! To nie prawda, że biblioteki pedagogiczne są wyłącznie dla nauczycieli i studentów. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Lesku serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do skorzystania z naszych usług...

Czytaj więcej

Nowa strona szkoły

23-09-2020 Aktualności Super User - avatar Super User

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY

Czytaj więcej

Zbiorka dla Domu Dziecka w Sanoku

23-09-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Zbiorka dla Domu Dziecka w Sanoku    

Czytaj więcej